اطلاعات سند

fa

طراحی مدل ارتقا نگرش مشتریان محصولات غذایی ارگانیک در ایران.

نویسندگان

توضیحات

مواد غذایی ارگانیک و نگرش مشتریان به این محصولات یکی از مواردی است که اخیراً کاربرد آن در مسائل بازاریابی و بازرگانی بسیار شده و ارتقاء آن نیز تبدیل به یکی از مسائل مهم در سازمان‌ها و شرکت های تجاری شده است. این پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) باهدف طراحی مدلی برای بهبود نگرش مشتریان محصولات غذایی ارگانیک در ایران انجام‌گرفته است. در بخش کیفی 28 متغیر مدل پژوهش تعیین شد. این بخش با استفاده از مصاحبه با 19 خبره انجام گرفت. در بخش کمی پژوهش نیز تعیین ارتباط بین متغیرها برای دستیابی به مدل در بخش کمی با اتکا به روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. هویت متغیرهای شناسایی‌شده از جنبه قدرت نفوذ آن‌ها با استفاده از تحلیل میک – مک موردبررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش مدلی پنج سطحی بودف که تاثیرگذارترین متغیرها در سطح پنجم بودند و سطح اول این مدل تاثیرپذیرترین متغیرها قرار دارند.تحلیل میک مک در این پژوهش نیز نشان داد که از نظر هویت متغیرها پوشش رسانه ای متغیر مستقل و بقیه متغیرها از نوع رابط هستند.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

14

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها