اطلاعات سند

fa

تأثیر هویت و اثر اجتماعی بر ارزش ادراک‌شده و قصد خرید محصولات ارگانیک و اثر تعدیل‌گر نوآوری مصرف‌کننده؛ مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان محصولات ارگانیک شهر کرج.

نویسندگان

توضیحات

امروزه اهمیت پرداختن به غذاهای سالم و ارگانیک، با توجه به فوائـد فـراوان ایـن محصـولات بـیش از پیش بر همگان آشکار شده است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هویت اجتماعی، اثر اجتماعی، ارزش ادراک شده و نوآوری مصرف‌کننده بر قصد خرید محصولات ارگانیگ می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش کلیه مصرف‌کنندگان محصولات ارگانیک شهر کرج می‌باشد که پس از تعیین حجم نمونه به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری از روش نمونه‌‌گیری خوشه‌ای در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد پرسواد و اسچیلو (2017) بوده، که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز از طریق روایی محتوا و روایی سازه مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری از نرم‌افزار Smart PLS استفاده گردید. پس از بررسی برازش مدل، نتایج پژوهش حاکی از آن است که هویت اجتماعی و اثر اجتماعی بر قصد خرید محصولات ارگانیگ تاثیر معناداری دارند و نقش میانجی ارزش ادراک شده مشتریان نیز مورد تایید قرار گرفت و نقش تعدیل‌گر نوآوری مصرف‌کننده در تاثیر هویت اجتماعی و اثر اجتماعی بر خرید محصولات ارگانیک تایید نشد.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

15

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها