اطلاعات سند

fa

طراحی مدل مفهومی کنارگذاری محصول با رویکرد شبکه خزانه.

نویسندگان

توضیحات

رفتار مصرف کننده به عنوانِ مطالعه واحدهای خرید و فرآیندهای مبادله که شامل "اکتساب، مصرف و کنارگذاریِ کالا، خدمات، تجارب و ایده‌ها،" می‌باشد، تعریف می‌شود. لذا کنارگذاریِ آنچه اکتساب شده، بخش بنیادینِ فرآیند تصمیم‌گیری مصرف‌کننده می‌باشد. نوعِ کناره‌گذاری محصول پیامدهایی را برای مصرف‌کننده‌، کسب‌و‌کار، اجتماع و محیط زیست خواهد داشت و همچنین با خریدِ محصولِ جدید ارتباطِ تنگاتنگ دارد. در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی می‌باشد سعی بر آن است که کلیه عوامل تأثیرگذار بر کنارگذاری کالا در یک مدل جامع گردآوری گردد. بنابراین با روش کیفی "شبکه خزانه" و روش نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه با تعداد 20 نفر از متخصصان در این حوزه، مدلی مفهومی در خصوص عوامل کنارگذاری کالا ارائه شد. از نتایج حاصل از مدل ارائه شده، تعداد 229 سازه بدست آمد و به وسیله تحلیل محتوا این سازه‌ها با یکدیگر ترکیب شده و به تعداد 37 سازه تقلیل پیدا نمود. در انتها با استفاده از روش آماری خوشه‌بندی سلسله مراتبی و نظر متخصصان، کل سازه‌ها به 10 خوشه تقسیم و نام‌گذاری گردید.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

8

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها