اطلاعات سند

fa

ارائه الگوی بازاریابی کارآفرینانه در صنایع دستی با رویکرد خلق محصولات مشتری محور.

نویسندگان

توضیحات

صنایع دستی یکی از قدیمی‌ترین و پرسابقه‌ترین دستاوردهای بشری است که به علّت بومی و منحصربفرد بودن، عدم وابستگی تولید آن به خارج و وجود نیروهای انسانی خلاق، ماهر و توانمند، ظرفیت عظیمی برای توسعه کارآفرینی در مناطق مختلف کشور بوده است. این پتانسیل در استان سیستان و بلوچستان از غنای عمیقی برخوردار بوده امّا به دلیل اتکای روندهای تولید و عرضه آن به رویکردهای سنتی، تاکنون بهره‌برداری مناسبی از آن نشده است. از همین جهت، پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل بازاریابی کارآفرینانه در حوزه‌ی کسب‌وکارهای مرتبط با صنایع دستی در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. روش پژوهش، کیفی و از طریق مصاحبه‌ی عمیق با صاحب‌نظران این حوزه مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد بود که فرایند آن در سه مرحله‌ی کدگذاریِ باز، محوری و انتخابی صورت گرفته است. پس از 14 مصاحبه با صاحبنظران واجد شرایط، داده‌های لازم گردآوری شد. سپس فرایند مقایسه‌ی مستمر داده‌ها و کدگذاری‌های باز، انتخابی و محوری انجام و 123 مفهوم اولیه شناسایی شدکه بر حسب مشابهت‌های ساختاری و محتوایی، در قالب 18 مقوله دسته‌بندی گردید. حاصل نهاییِ تحلیل داده‌های گردآوری شده، در قالب یک نظریه‌ی داده‌بنیادِ اولیه با عنوان «الگوی بازاریابی کارآفرینانه صنایع دستی» ارائه شد که مشتمل بر شرایط علّی، پدیده‌ی محوری، راهبردها، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر و پیامدها می‌باشد.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

5

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها