اطلاعات سند

fa

طراحی مدل بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) به‌منظور مدیریت تجربه مشتریان نسل‌وای.

نویسندگان

توضیحات

هدف این پژوهش طراحی مدل بازی‌وارسازی‎ ‎به‌منظور مدیریت تجربه نسل وای است. این پژوهش از‌لحاظ هدف کاربردی است. ‏روش پژوهش حاضر کیفی است و به‌منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز در این مطالعه از روش فراترکیب استفاده شده است. در ‏این پژوهش، جامعه آماری کلیه پژوهش‌های علمی چاپ شده در پایگاه‌های معتبر داخلی و خارجی است؛ روش نمونه گیری، نمونه‏ گیری هدفمند و غیراحتمالی است که با استفاده از ملاک‌های ورودی 21 مطالعه به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ روش گردآوری ‏اطلاعات، روش کتابخانهای و ابزار گردآوری اطلاعات چک لیست است. جهت‎ ‎ارزیابی‎ ‎پایایی از‎ ‎ضریب‎ ‎کاپای‎ ‎کوهن استفاده شده‎ ‎است.‏‎ ‎نتایج حاصل از فراترکیب شامل استخراج 96 کد باز، 9 تم (عملکرد پاداش، عملکرد مقام، عملکرد رقابت، عملکرد خود‏‏‌‌اظهاری، تجربه جریان (غوطه‌‌ورسازی، گذر زمان، کنترل، لذت)، تجربه زیباشناختی (خودشکوفائی، پایش فعال، معنی)، قصد ‏استفاده مداوم، رضایت و وفادرای) و 3 مقوله (عملکرد بازی‌وارسازی، مدیریت تجربه نسل وای و نتایج رفتاری مشتری) است. این ‏پژوهش مدلی را تدوین می‌کند که پیش‌نیاز‌های تجربه جریان و تجربه زیبایی شناسی و نقش آنها را در توضیح قصد استفاده ‏مداوم، رضایت و وفاداری از یک سیستم بازی‌وارسازی شده نشان میدهد. یافته های این پژوهش برای‌ طراحان بازی‌وارسازی‌ و ‏بازاریابانی مفید است که به دنبال راه های‌ جدیدی‌ برای‌ ارتقاء مدیریت تجربه مشتری‌ در بازی‌وارسازی‌ هستند. به‌طور‌کلی، طراحی ‏عملکردهای بازی‌وارسازی به‌شکل مناسب می‌تواند باعث ایجاد تجربه جریان و تجربه زیبا‌شناختی مطلوب در مشتریان شده و ‏مشارکت آنها را افزایش داده و به نتایج رفتاری مثبتی منتهی شود.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

9

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها