اطلاعات سند

fa

طراحی و اعتباریابی مدل تکنولوژی نرم‌ تجاری مبتنی بر بازاریابی آنلاین.

نویسندگان

توضیحات

هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی مدل تکنولوژی نرم تجاری مبتنی بر بازاریابی آنلاین است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و دارای رویکرد آمیخته است. در مرحله اول از رویکرد کیفی بهره گرفته شد. در این مرحله بعد از مرور جامع ادبیات به بهره‌مندی از نظرات خبرگان پرداخته شد. جامعه آماری مرحله اول خبرگان وکارشناسان حوزه فناوری و بازاریابی بویژه بازاریابی آنلاین هستند که با منطق اشباع نظری تعداد 14 نفر با روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مرحله دوم با استفاده از رویکرد کمی و با روش پیمایشی به بررسی اعتبار مدل استخراج شده از مرحله کیفی، پرداخته شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود. تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از طریق تحلیل تم و در بخش کمی از طریق مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت. پس از ترسیم مدل اولیه، 390 پرسشنامه به روش تصادفی بین فعالان حوزه بازاریابی آنلاین، فناوری‌های سخت و نرم و اساتید دانشگاه و دانشجویانی که با تکنولوژی های نرم تجاری و بازاریابی آنلاین آشنا بودند؛ توزیع شد. پایایی مصاحبه با استفاده از روش توافق درون موضوعی و روایی آن با روش روایی هفت مرحله‌ای بررسی شد. پایایی پرسشنامه با استفاده ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن از روش اعتبار محتوا بررسی شد. یافته‌های پژوهش حکایت از شناسایی26 مفهوم و 5 مقوله مشتمل بر: تکنولوژی نرم تجاری، نحلیل بازار، تجارت هوشمند،فناوری مشتری محور و بازاریابی آنلاین می‌باشد.یافته‌های مرحله کمی حاکی از تایید روابط بین مولفه‌های مدل ساختاری است.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

5

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها