اطلاعات سند

fa

طراحی الگوی ایجاد صمیمیت با مشتری در خدمات بیمه با استفاده از نظریه ی داده بنیاد.

نویسندگان

توضیحات

پژوهش حاضر با هدف طراحی یک الگو از عوامل مؤثر، ابعاد و پیامدهای مفهوم صمیمیت میان مشتری و ارائه‌دهنده‌ی خدمات در صنعت بیمه تدوین و اجرا گردیده‌است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از رویکرد کیفی و اکتشافی نظریه‌ی داده‌بنیاد استفاده شد. نمونه‌ی لازم برای بررسی پرسش‌های پژوهش از طریق روش نمونه‌گیری نظری به دست آمد و داده‌های لازم از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته تا زمان اشباع نظری جمع‌آوری شدند. در مجموع، تعداد 10 مصاحبه با خبرگان حوزه‌های مدیریت بازاریابی و صنعتی، روانشناسی عمومی، نمایندگان و کارکنان صنعت بیمه صورت پذیرفت. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها، رویکرد نظام‌مند اشتراوس و کوربین با طی نمودن سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت مدل پارادایمی پژوهش ارائه گردید. در پایان تحلیل داده‌ها، 116 مفهوم در قالب 36 مقوله و 13 طبقه‌ی اصلی شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل فردی، بین‌فردی و بازاریابی به عنوان شرایط علی و اثرگذار بر ایجاد مقوله‌ی محوری صمیمیت با مشتری معرفی شدند، و از طریق راهبردهای خودتفسیری، هوش احساسی، شفاف‌سازی، سفارشی‌سازی، تسهیل فرآیند و ارزش‌آفرینی به پیامدهای مشتری (نگرش و نیات رفتاری) و ارائه‌دهنده‌ی خدمات (سودآوری، بهره‌وری کارکنان) منجر می‌شوند. همچنین عوامل سازمانی، زمانی، مکانی به عنوان شرایط زمینه‌ای و عوامل تعاملی و محیطی به عنوان شرایط مداخله‌گر شناسایی شدند.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

5

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها