اطلاعات سند

fa

تأثیر چارچوب جدید نوشتاری بافت-حساس بر عملکرد نوشتن زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

نویسندگان

توضیحات

این مطالعه تلاش می¬کند اثربخشی یک چهارچوب نوشتاری بافت-حساس را در بهبود عملکرد نوشتاری دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی بررسی کند. بدین منظور، شصت دانشجوی سال دوم رشته مترجمی زبان انگلیسی از دو کلاس دست نخورده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در ایران در این مطالعه شرکت کردند. برای ارزیابی درجه همگنی شرکت کنندگان و طبقه¬بندی آنها به گروه¬های متوسط (دریافت کننده 36-28 از 60) و بالاتر از متوسط (دریافت کننده 44-37 از 60)، یک آزمون آکسفورد سریع اجرا شد. سپس، هر گروه به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پیش آزمون نوشتاری برای همه شرکت کنندگان اجرا شد. گروه¬های آزمایش مقاله نویسی را بر اساس چارچوب بافت-حساس تمرین کردند. پس از 12 جلسه همه شرکت کنندگان در پس آزمون شرکت کردند. t-test نمونه زوجی و t-test نمونه مستقل برای بررسی تفاوت آماری معنا دار بین میانگین گروه ها اجرا شد. نتایج نشان داد که هر دو گروه آزمایشی متوسط و بالاتر از متوسط به طور قابل توجهی عملکرد بهتری نسبت به گروه های کنترل داشتند و این بیانگر این است که چارچوب بافت-حساس برای بهبود عملکرد نوشتاری دانشجویان موثر بوده است اما، هیچ تفاوت معنا داری بین نمرات پس آزمون گروه های آزمایشی متوسط و بالاتر از متوسط وجود نداشت. این به این معناست که اجرای چارچوب بافت-حساس در هر دو گروه آزمایشی به یک اندازه موثر بوده است. بر اساس نتایج این تخقیق، چارچوب بافت- حساس برای ارتقاء توانایی نوشتن زبان آموزان ایرانی موثر است و نتایج این مطالعه می تواند برای مدرسان ، دانشجویان و زبان آموزان مفید باشد.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

  • تمرین نوشتن
  • چارچوب بافت-حساس
  • دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی بالاتر از حد متوسط
  • دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی حد متوسط
  • مقاله نویسی
وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

20

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها