اطلاعات سند

fa

آموزش معکوس و دستاورد فراگیران زبان انگلیسی در زمینه ی یادگیری دستور زبان و خواندن در یک موسسه زبان انگلیسی کرمان- ایران (2021)

نویسندگان

توضیحات

این پژ وهش اثربخشی آموزش معکوس در خواندن و درک مطلب و یادگیری دستور زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی (EFL) را مورد ارزیابی قرار داده است. در این بررسی 60 شرکت کننده زبان آموز مذکر که در دوره متوسط یادگیری زبان انگلیسی یک مؤسسه آموزشی زبان واقع در کرمان و کشور ایران مشغول فراگیری بودند بر اساس نمونه گیری «در دسترس» در قالب دو کلاس و بدون تغییر نمونه ها انتخاب شدند. سپس، در راستای اجرای نمونه برداری، دو کلاس یاد شده به طور تصادفی به دو گروه یاد گیری معکوس و گروه کنترل تقسیم شدند. در مرحله بعد ، هر دو گروه در 14 جلسه آموزشی شرکت نمودند که در آن درک مطلب و دستور زبان به گروه اول از طریق روش یادگیری معکوس و به گروه کنترل از طریق آموزشهای اصلی و بدون تغییر در مؤسسه آموزش داده شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه شامل: آزمون تعیین سطح سریع (QPT) ، آزمون گرامر میشیگان و آزمون خواندن میشیگان بود. نتایج حاصله نشان داد که آموزش معکوس بر درک مطلب خواندن و یادگیری دستور زبان آموزان ایرانی دوره متوسط EFL تأثیر چشمگیری داشته است. بر همین اساس، پژوهشگران این تحقیق پیشنهاد می-کنند که چنانچه معلمان EFL به دنبال افزایش درک مطلب خواندن و دانش دستوری زبان آموزان هستند، می توانند از رویکرد آموزش معکوس به عنوان بخشی از تدریس خود و یا حتی به صورت یک روش آموزشی مکمل از آن بهره ببرند.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

  • فراگیران EFL
  • آموزش معکوس
  • دانش دستور زبان
  • خواندن و درک مطلب
وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

22

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها