اطلاعات سند

fa

نقد سوژه¬ی مسئول لویناسی بر دستور چهره: وارونگی رابطه‌ی ارباب و برده در سه‌گانه‌ی مدادم مارگارت اتوود

نویسندگان

توضیحات

طبق نظریه¬ی اخلاق امانوئل لویناس، ارتباط بین سوژه با دیگری برابر با رابطه¬ی ارباب و برده فرض شده است که به هیچ وجه مطلق نیست. هدف این مقاله نشان دادن حالت نوسانی رابطه¬ی ارباب و برده با توجه به اخلاقیات لویناس در سه گانه¬ی مدادم مارگارت اتوود است. چهره¬ی دیگری، به اربابی وابسته بدل می¬شود که نیازمند کمک است. این در حالی است که به صورت جدی به سوژه فرمان می¬دهد که باید از او پیروی کند. بدین ترتیب دیگری سوژه را از ثروت¬اش محروم می¬کند و بر فقر خود فائق می¬آید. در نتیجه، میان دیگری به مثابه¬ی اربابی فقیر و سوژه به مثابه¬ی سوژه¬ای ثروتمند، رابطه¬ای اخلاقی شکل می¬گیرد. با بنیان نهادن بحث بر اصول لویناسی مذکور، این مقاله به اهداف نوع دوستانه¬ی شخصیت¬های پساآخرالزمانی مارگارت اتوود می¬پردازد و نشان می¬دهد چگونه دنیای پساآخرالزمانی سه¬گانه¬ی مدادم سرانجام، اگر پیش بینی هم نباشد، بازگشت به سوی جامعه¬ی انسانی، اخلاقی و اشتراکی که حال، گذشته است را جهت گیری می¬کند.

متن کامل

ارجاع به این مقاله

اشتراک گذاری

     

شناسه دیجیتال (DOI)

ناشر

سال انتشار

کلمات کلیدی

  • سوژه
  • پساآخرالزمانی
  • اخلاق دیگری لویناس
  • مارگارت اتوود
  • آرمان شهر
وابستگی سازمانی نویسنده پاسخگو دانشگاه کردستان
نوع منبع عمومی Original Research
نوع منبع
زبان fa
نوع

22

تعداد بازدیدکنندگان صفحه

0

تعداد دریافت‌ها