جست و جودسته بندی و جستجو
نتایج جستجو
شناسهعنواننویسندگان
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=8897 ارزیابی منظر میدان های شهری با استفاده از تکنیک تحلیل منظر سایمون بل (نمونه مورد مطالعه : میدان امام خمینی قم) بهادر زماني ؛ شيرين اسلامي.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=8896 فراترکیب مقاله های فارسی زبان علمی-پژوهشی با موضوع پیاده؛ مروری بر سال های 1397-1380 سید مهدی معینی ؛ بهاره ابراهیم‌پور.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=8895 تحلیل عوامل موثر بر قابلیت پذیرش عمومی طرح های قیمت گذاری ترافیک "نمونه موردی: طرح ترافیک تهران (سال 98 و 1397 )" سارا وثوقی ؛ بهناز امین زاده.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=8894 سناریونگاری اثرات کالبدی و عملکردی توسعه شهر گردشگری شاندیز، استان خراسان رضوی مژگان ثابت تیموری ؛ ساجده باغبان ؛ علی علیزاده زوارم.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=7919 ارزیابی منظر میدان های شهری با استفاده از " تکنیک تحلیل منظر سایمون بل" (نمونه مورد مطالعه : میدان امام خمینی قم) بهادر زماني ؛ شيرين اسلامي.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=7918 فراترکیب مقاله های فارسی زبان علمی-پژوهشی با موضوع "پیاده" مروری بر سال های 1397-1380 معینی سید مهدی ؛ ابراهیم‌پور بهاره.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=7917 ارزیابی پیامدهای محیط زیستی مجتمع های تجاری بزرگ در کلانشهرها با استفاده از ماتریس RIAM و برنامه EMP، مورد مطالعه مرکز تجاری ارگ سروش خلیلی ؛ جمیله توکلی نیا ؛ نغمه مبرقعی دینان ؛ حمید سلطانی نژاد.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=7916 ارزیابی کالبد سکونتگاه‌های خودانگیخته در پیوند با ساختار زندگی ساکنین (نمونه موردی: سکونتگاه¬های پهنه شمالی شهر تبریز) مریم سلیمانی ؛ مینو قره بگلو.
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=7915 ساخت، هنجاریابی، اعتبارسنجی مقیاس امنیت محیطی پارک­های شهری مبتنی بر ترجیح کاربران (نمونه موردی: پارک ملت تهران) سودابه قلی­پور
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=7914 تبیین رفتار آکوستیکی و کیفیت منظر صوتی راسته‌های بازار تبریز مبتنی بر ارزیابی‌های عینی و ذهنی عباس غفاری ؛ مرتضی میرغلامی ؛ بیتا شفائی.

فیلترها