جست و جودسته بندی و جستجو
نتایج جستجو
شناسهعنواننویسندگان
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=12283 تأثیر چارچوب جدید نوشتاری بافت-حساس بر عملکرد نوشتن زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی سیده زینب رحمتی پسند ؛ شهرام افراز نویسنده مسئول ؛ سید آیت‌الله رزمجو
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=12282 آموزش معکوس و دستاورد فراگیران زبان انگلیسی در زمینه ی یادگیری دستور زبان و خواندن در یک موسسه زبان انگلیسی کرمان- ایران (2021) علیرضا فردین ؛ ندا فاتحی راد نویسنده مسئول ؛ مسعود تاج الدینی
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=12281 تروما و بهبودی در رمان رویاهای زعفرانی اثر شایلا عبدالله زهرا قاسمی ؛ ناصر دشت‌پیما نویسنده مسئول ؛ سید مجید علوی شوشتری
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=12280 پارانویا و اسکیزوفرنیای پسامدرن و عدالت اجتماعی در رمان لیبرا اثر دان ‌دلیلو علی‌رضا نامجو ؛ محمد مطیعی نویسنده مسئول
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=12279 از خود، به رغم خود، برای دیگری: خوانشی لویناسی-فمینیستی از رمان پر اثر شارلوت ماری ماتیسن مسعود رستمی نویسنده مسئول ؛ سحر مرتضوی
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=12278 خوانش اکوفمینیستی آثار منتخب اچ پی لاوکرفت از منظر نظریه مادر/طبیعت کاترین ام. روچ مرتضی امامقلی‌تبار ملکشاه ؛ عبدالباقی رضایی تالار پشتی نویسنده مسئول ؛ بهزاد پورقریب
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=12277 بازنمایی اسلام¬هراسانه و ضد اسلام¬هراسانۀ جوامع مسلمانِ بریتانیا در یوتیوب حسن زریبا
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=12276 «ژوئیسانس دیگری بزرگ» و «خواهش» در شعر «شرابی می¬نوشم هیچگاه تخمیر نشده» اثر امیلی دیکنسون: رویکردی لاکانی محمد امین رضائی نویسنده مسئول ؛ بهزاد برکت
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=12275 نقد سوژه¬ی مسئول لویناسی بر دستور چهره: وارونگی رابطه‌ی ارباب و برده در سه‌گانه‌ی مدادم مارگارت اتوود زکریا بزدوده نویسنده مسئول ؛ نگار منفرد سعید
https://lp.uok.ac.ir/document?nid=12274 هتروتوپولوژی ادبی جنوب کالیفرنیایی توماس پینچون: هتروتوپیاهای برطرف کننده فشار در رمان عیب ذاتی معین مرادی ؛ امیرعلی نجومیان نویسنده مسئول

فیلترها